Habarlar

 • Halkara zähmet güni

  Gadyrly müşderiler, 30-dan başlap dynç alarys.Aprel-4-nji aprelSalam!
  Koprak oka
 • 4K IP blok kamerasy

  Howpsuzlyk kameralary goşmaça howpsuzlyk üçin öýüňize goşup boljak iň oňat önümleriň biridir. Şeýle-de bolsa, dürli görnüşlere eýe bolup bilersiňiz we olaryň hemmesiniň öz artykmaçlyklary we kemçilikleri bar. Biz iň gowy gijeki görüş (işleýän) kameralar bilen iş salyşýarys - iň gowy surata düşürenler ...
  Koprak oka
 • Ikinji we eGISEC

  Halkara howpsuzlyk sergisi we konferensiýasy SECON & eGISEC stend A30 20 (çarşenbe) ~ 22 (anna) aprel, 2022 |Zal 3 ~ 5, KINTEX, Seul, Koreýa Huanyu Vision Technology SECON & eGISEC halkara howpsuzlyk sergisine goşular, optiki ýakynlaşdyrma kamera modulymyzy görkezeris.Bize baryp görmäge hoş geldiňiz....
  Koprak oka
 • Awto yzarlamak

  Awto yzarlamak

  “Huanyu Vision” optiki ýakynlaşdyrma kamerasy awtomatik yzarlamak funksiýasyny nyşana takyk gulplaň we kesgitleýiş çäginden çykýança yzarlaň Awto yzarlamak funksiýasy uzak aralyga ýakynlaşdyrma kamera modulymyzy gurup biler
  Koprak oka
 • Huanyu görnüşi Täze ýylyňyz gutly bolsun

  Huanyu görnüşi Täze ýylyňyz gutly bolsun

  “Huanyu Vision Professional Zoom Kamera Moduly” Täze ýylyňyz gutly bolsun diýip arzuw edýärin 2021-nji ýylyň bu adatdan daşary ýylynda ýatdan çykmajak köp zat bolup geçdi. Häzirki wagtda Huanyu Vision sizi Täze ýyl gelmegi bilen gutlaýar we iň gowy arzuwlarymy size ýetirýär. ajaýyp bejerişiňiz üçin ...
  Koprak oka
 • Univision kamera-Huanyu görnüşi üçin kwant şifrlenen aragatnaşyk

  Univision kwant şifrlenen aragatnaşyk Düşünmek aňsatlygy üçin.“Univision”, ulgam geçiriş maglumatlaryny şifrlemek üçin öz-özünden döredilen şifrlemek çip algoritmlerini ulanýar.Şifrlemek usuly kwant hasaplamasyny ulanýar we wideo platformasy maglumat üçin kwant şifrlemek tehnologiýasy bilen hyzmatdaşlyk edýär ...
  Koprak oka
 • 2021 Jemgyýet howpsuzlygy we howpsuzlyk boýunça CPSE sergi çakylygy

  Gadyrly myhmanlar: Uzak wagtlap üns bereniňiz we markamyza goldawyňyz üçin sag boluň.Bu ýyl üstünlik gazanan ýylymyz.“Univision” iň täze wideo şekil tehnologiýasy gözleglerine, kamera önüminiň ösüşine we önümçiligine ünsi jemleýär we kiçeltmek kameralarynda dünýäde öňdebaryjy bolmaga çalyşýar.Kompaniýa ...
  Koprak oka
 • Omakynlaşdyrma kamerasy näme?

  Dürli giň we dar meýdan burçlaryny almak üçin fokus uzynlygy belli bir çäkde üýtgedilip bilner.Dürli ululykdaky we dürli sahna aralygyndaky kamera linzalaryna ýakynlaşdyrma linzalary diýilýär.Obýektiviň belli bir aralygy bolan ýagdaýynda, obýektiwiň fokus uzynlygy la bolýar ...
  Koprak oka
 • Optiki Defog kameralary

  Soňky ýyllarda täze meseleleriň biri dumanyň döremegi.Tüsse, esasan, birnäçe ugurda ýüze çykýan wideo gözegçilik ulgamyna agyr synag getirýär: obýektiň üstündäki şöhlelenýän ýagtylyk, atmosfera bölejikleriniň ýaýramagy sebäpli güýçlenýär ...
  Koprak oka
 • Kompaniýanyň göçürilmegi

  “Hangzhou Huanyu Vision Technology Co., Ltd” göçürmek 2021-nji ýylyň 31-nji maýy. Bu gün gülleriň gülläp ösen güni, kompaniýany täze ýere göçürdik.Huanyu 2019-njy ýylda döredildi, iki ýyllyk ösüşde häzirki wagtda 50-den gowrak işgärimiz bar.Tehnologiki inno düşünjesine eýerdik ...
  Koprak oka
 • Defog ýakynlaşdyrma obýektiwiniň ýörelgeleri we ulanylyşy

  Defog kiçeltmek linzasy duman we duman aralaşmak tehnologiýasydyr.Dumanly we dumanly howada aralaşyp, düşnükli suratlar we wideolar alyp biler, erbet howa täsirini azaltmak üçin.Umuman, ony elektron defog (algoritmiki defog) we optiki defog (fiziki defog) diýip bölmek bolar.Öňküsi ...
  Koprak oka