Köp sensorly PTZ kamerasy

 • Köp sensorly 25 ~ 75mm ýakynlaşdyrma termiki PTZ kamerasy

  Köp sensorly 25 ~ 75mm ýakynlaşdyrma termiki PTZ kamerasy

  UV-DMS-6300 / 4300-7525 Köp spektrli elektron Sentinel kamerasy

  • Has köp patrul wariantlary we has akylly funksiýalar üçin 3000 deslapky bellik.
  • 200 ° / s çenli ýokary aýlanma tizligi we 33m / s ýele garşy dizaýn, IP67 goragy
  • Malylylyk kamerasy üçin durmuş indeksiniň ýazgysy
  • WZ Birmeňzeş däl şekil düzediş tehnologiýasy, gowy şekil birmeňzeşligi we dinamiki diapazon.
  • 512 AR akylly maglumat birleşmesini goldaň
  • ýeke sahna / köp sahna / panoramiki yzarlamany goldaň
  • Bir IP adresi islege bagly: Görünýän, termiki kamera bir IP adresi arkaly görüp, sazlap we dolandyryp biler

   

 • Köp sensorly 100mm termiki PTZ kamerasy

  Köp sensorly 100mm termiki PTZ kamerasy

  UV-DMS6300 / 4300-100 Köp spektrli elektron Sentinel kamerasy

  Elektron gözegçilik kamerasy, soňky altynjy nesil sowadylmadyk infragyzyl tehnologiýa, ýokary kesgitli görünýän ýagty şekillendiriş tehnologiýasy, AI akylly derňew tehnologiýasy, lazer yşyklandyryş / üýtgeýän tehnologiýa, ses we ýagtylygy ret etmek tehnologiýasy, simsiz geçiriş tehnologiýasy, energiýa sarp ediş gözegçiligi tehnologiýasyna esaslanýar. akyllylara modernizasiýa, ýokary energiýa, ýeňil agram, modulizasiýa we harby önümleriň dizaýn ýörelgelerine esaslanyp, gije-gündiz gözegçiligi, akylly derňewi we işjeň goranyşy birleşdirýän akylly gözegçilik kamerasydyr.Onda giň ulanylyş, çeýe ýerleşdirme, gözegçilik edilmeýän, ýokary derejeli akyl we güýçli daşky gurşawa uýgunlaşma aýratynlyklary bar.

   

 • 2 km akylly lazer PTZ kamerasy

  2 km akylly lazer PTZ kamerasy

  UV-DMS2132 elektron gözegçilik önümiarka yşyklandyrylan ultra pes pes yşyklandyryş ýyldyz derejesindäki ýokary kesgitli görünýän ýagtylyk şekillendiriş tehnologiýasy, AI akylly derňew tehnologiýasy, lazer yşyklandyryş / üýtgeýän tehnologiýa, ses we ýagtylygy ret etmek tehnologiýasy, simsiz geçiriş tehnologiýasy, güýç dolandyryş tehnologiýasy, Intelligent, press - energiýa, ýeňil agramly, modully we harby gönükdirilen dizaýn ýörelgeleri, gije-gündiz gözegçiligi, akylly derňewi we işjeň goranyşy birleşdirýän akylly lazer kamerasy.Onda giň ulanylyş, çeýe ýerleşdirme, gözegçilik edilmeýän, ýokary derejeli akyl we güýçli daşky gurşawa uýgunlaşma aýratynlyklary bar.

 • Köp sensorly 50mm termiki PTZ kamerasy

  Köp sensorly 50mm termiki PTZ kamerasy

  UV-DMS6300 / 4300-50 Köp spektrli elektron Sentinel kamerasy

  Önüm adam gözüni infragyzyl termiki şekillendiriş kameralary we lazer kameralary bilen çalyşýar, adam beýnisini akylly algoritmler we çuňňur öwrenişmek bilen çalşýar, real wagt garşy çäreleriň öňüni almak üçin ses we ýagtylygy ulanýar, ýüze çykarmagy, derňemegi we ret etmegi birleşdirýär we adaty raýat goranyş tehnologiýasyny düýbünden ýok edýär. .Goranyş tertibi.

 • Köp sensorly 75mm termiki PTZ kamerasy

  Köp sensorly 75mm termiki PTZ kamerasy

  UV-DMS6300 / 4300-75 Köp spektrli elektron Sentinel kamerasy

  Infragyzyl termiki şekillendiriş kamera moduly ýokary duýgurly 640 × 512/384 × 288 durulykda 12μm ultra inçe çözgüdi sowadylmadyk fokus tekizleýiş detektory we ösen sanly zynjyrlar we şekili gaýtadan işlemek algoritmleri bilen miniatýur infragyzyl linza ulanýar we surat näzik we ýylmanak;Lazer kamerasy doly HD reňkli gara we ak goşa re modeim pes yşyklandyryş CMOS datçigini, kiçijik HD gije-gündiz HD obýektiwini we ýokary netijelilikli miniatýurlaşdyrylan suw lazer yşyklandyryjysyny kabul edýär;gurluş toplumlaýyn sferik dizaýny kabul edýär, gorizontal 360 ° üznüksiz aýlanmak, egilmek ± 90 ° aýlanmak, tutuş maşynyň göwrümi we agramy ep-esli azalýar, bu gurluşygyň bahasyny ep-esli azaldýar we gurluşygyň öz wagtynda gowulaşýar.Önüm AI akylly wideo derňew blok moduly bilen ýerleşdirildi we dürli gurşawda gözegçilik edilýän obýektleriň özüni alyp barşyny tapawutlandyryp biljek ösen akylly şekili gaýtadan işlemek algoritmlerini kabul edýär;Gurlan ösen akylly yzarlaýyş hereketlendirijisi hereket edýän ýa-da stasionar zatlary yzygiderli yzarlap biler we dürli çylşyrymly kesgitleme gurşawyna awtomatiki uýgunlaşyp biler.Önümiň sazlanylyşy ýönekeý, ýüze çykaryş meýdançasy we duýduryş düzgüni amatly we çalt kesgitlenýär we okuw güýji pes, bu bolsa işçi güýjüni, maliýe çeşmelerini we maddy serişdeleri ep-esli azaldyp biler.

  Enjamyň gabygy super alýumin garyndysyndan, IP67 gorag derejesinden;sferik dizaýn, güýçli ýele garşylyk;ýerüsti bejergide PTA üç subutnamaly örtük, güýçli poslama garşylyk ulanylýar;enjamlaryň gum, ýel we duz sepmek ýaly berk açyk şertlerde uzak möhletli bolmagyny üpjün etmek.