Lazer yşyklandyryjy

 • 3000 metr aralyk 808nm lazer yşyklandyryjy

  3000 metr aralyk 808nm lazer yşyklandyryjy

  Düşündiriş

  • Dört plastinka lazer yşyklandyryş linzasy (oýlap tapyş patenti)
  • Optiki süýümiň wibrasiýa enjamy (oýlap tapyş patenti)
  • VCSEL (oýlap tapyş patenti) esasynda infragyzyl lazer tekizleme ulgamy
  • VCSEL lazeriniň tapawutly burçuny gysyp bilýän enjam (oýlap tapyş patenti)
  • VCSEL lazeriniň tapawutly tele gysyş linzasyny (oýlap tapyş patenti) ulanyp, dürli burç gysyş enjamy;
  • Dört plastinka lazer yşyklandyryş linzasy (peýdaly model patenti)
  • VCSEL esasly infragyzyl lazer tekizleme ulgamy (peýdaly model patenti)
  • Bitewi lazer yşyklandyryş enjamy (peýdaly model patenti)
  • Ulaltmak lazer çyrasy (peýdaly model patenti)
  • VCSEL lazeriniň tapawutly burçuny gysyp bilýän enjam (peýdaly model patenti)
  • Infragyzyl lazer ýagtylyk goşmaça enjam (peýdaly model patenti)
  • Optiki süýümiň wibrasiýa enjamy (peýdaly model patenti)
  • Iki telecentrik linzany (peýdaly model patenti) ulanyp, VCSEL lazer tapawutly burç gysyşy.
  • Üýtgeýän funksiýaly infragyzyl lazer ýagtylyk çeşmesi (peýdaly model patenti)
 • 5000 metr aralyk 808nm lazer yşyklandyryjy

  5000 metr aralyk 808nm lazer yşyklandyryjy

  Düşündiriş

  Bazar programmalary

  5000 m infragyzyl lazer çyrasy ýokary akylly, ýokary öndürijilikli, ýokary hilli, ýokary howpsuzlyk we ýokary başlangyç nokady bolan ýakyn seriýaly infragyzyl lazer çyralarydyr.Wideo gözegçilik enjamlary garaňkyda düşnükli we düşnükli, ýokary hilli gijeki görüş monitory ekrany (hatda tutuş garaňkylykda-da ýagtylyk şertleri bolmaz) üçin wideo gözegçilik kömekçi yşyklandyryşda esasan ulanylýar.

  5000 metr infragyzyl lazer, bazardaky ähli howpsuzlyk gözegçilik enjamlaryna degişli howpsuzlyk gözegçiliginiň ähli görnüşleri, gijeki görüş yşyklandyryş aralygy we burçy üçin amatlydyr.

  Adaty önüm——300 metrden 4 km aralygy,
  Yşyklandyryş burçy: 0,3 ° ~ 70 °.

  Omörite ýasalan——500 metrden 20 km aralygy

   

  Iň oňat gijeki görüş yşyklandyryş aralygy 30 metrden 5000 metre çenli aralykda, ýokary kesgitli gijeki görüş gözegçiliginiň hil talaplaryna laýyk gelýär, meselem: howpsuz şäher, akylly transport, awtoulag ulgamlary, türmeler, Haýfong serhedi, tokaý ýangynyň öňüni almak, nebit ammarlary, iri zawod, howpsuzlyk pudagy, ekologiýa gorlary, magdan energiýasy, suw energiýasy, howa menzilleri, portlar, administratiw hukuk goraýjy edaralar, balykçylyk we deňiz gözegçiligi we ş.m.

 • 2000 metr aralyk 808nm lazer yşyklandyryjy

  2000 metr aralyk 808nm lazer yşyklandyryjy

  Düşündiriş

  Ultra uzak aralyk infragyzyl lazer yşyklandyryşyny dörediň

  Ilki bilen iň ygtybarly infragyzyl lazer yşyklandyrylyşy

  Diňe iň az burçly fokusly lazer çyrasy

  Rainagyş we duman arkaly ilkinji ulaltmak lazer çyrasy

  Keramiki reňk tapawudyny we kemçiligini barlamaga başlaň

  Ilkinji doly seriýaly maşyn görmegiň ýagtylyk çeşmesi

  Ilkinji ýalpyldawuk däl goşmaça goşmaça yşyklandyryş

 • 1500 metr aralyk 808nm lazer yşyklandyryjy

  1500 metr aralyk 808nm lazer yşyklandyryjy

  Düşündiriş

  Biziň kompaniýamyz, esasan, gijeki wideo gözegçilik kömekçisinde ulanylýan infragyzyl lazer yşyklandyryş modullarynyň doly toplumyny öndürýär
  Gijeki görüş monitoryny emele getirmek üçin gara we ak ýa-da reňkli CCD ýa-da CMOS kamerasy bilen kömekçi yşyklandyryş
  Howa şertlerinde, esasanam gijeki uzak aralyk üznüksiz gözegçilik kamerasynda ýeňilleşdirmek üçin ulanylýan dolandyryş ulgamy
  Açyk we takyk gözegçilik şekilleri, hatda tutuş garaňkylygyň iň agyr şertlerinde-de alyp bolýar.
  Bu modul, howpsuzlyk gözegçiliginiň ähli görnüşleri üçin amatly, gijeki görüş yşyklandyryş aralygynda we Burç bolup biler
  Bazardaky ähli howpsuzlyk gözegçiligi üçin ajaýyp.
  Howpsuz şäher, akylly transport, ulagda oturdylan ulgam, türme, ýaly dürli amaly ssenariýalar uýgunlaşdyrylyp bilner.
  Serhet we kenarýaka goragy, tokaý ýangynyň öňüni almak, nebit ýatagyndaky nebit ammary, uly zawod, howpsuzlyk bölümi, ekologiýa gorag sebiti, energiýa
  Çeşme gazyp almak, suw tygşytlylygy we elektrik energiýasy, howa menzili we port, administratiw hukuk goraýjy edaralar, balyk hojalygyny dolandyrmak we deňiz gözegçiligi.

 • 500 metr aralyk 850nm lazer yşyklandyryjy

  500 metr aralyk 850nm lazer yşyklandyryjy

  Düşündiriş

  Iň oňat gijeki görüş yşyklandyryş aralygy 30 metrden 500 metre çenli aralykda, ýokary derejeli gijeki görüş gözegçiliginiň hil talaplaryna laýyk gelýär, meselem: howpsuz şäher, akylly transport, awtoulag ulgamlary, türmeler, Haýpong serhedi, tokaý ýangynyň öňüni almak, nebit ammarlary, iri zawod, howpsuzlyk pudagy, ekologiýa gorlary, magdan energiýasy, suw energiýasy, howa menzilleri, portlar, administratiw hukuk goraýjy edaralar, balykçylyk we deňiz gözegçiligi we ş.m.

 • 800 metr aralyk 850nm lazer yşyklandyryjy

  800 metr aralyk 850nm lazer yşyklandyryjy

  Düşündiriş

  800 m infragyzyl lazer çyrasy ýokary akylly, ýokary öndürijilikli, ýokary hilli, ýokary howpsuzlyk we ýokary başlangyç nokady bolan ýakyn seriýaly infragyzyl lazer çyralarydyr.Wideo gözegçilik enjamlary garaňkyda düşnükli we düşnükli, ýokary hilli gijeki görüş monitory ekrany (hatda tutuş garaňkylykda-da ýagtylyk şertleri bolmaz) üçin wideo gözegçilik kömekçi yşyklandyryşda esasan ulanylýar.

  • Fotosensial awto-garalama, passiw dimmer we uzakdan arka reňkli köp garalmak.
  • Akylly ýakynlaşdyrma interfeýsi bilen sinhronlamak, sinhronlaşdyrylan ulaltma obýektiw fokusyny ýagtylygyň intensiwligini takyk hasaplamaga we sazlamaga mümkinçilik berýär, bazara 30X we 20X gözegçilik kamerasyna oňat uýgunlaşdyrylan sinhron elektrik ýakynlygy 2.0 ° ~ 70 °.
  • Bazardaky akylly programma üpjünçiligi ulgamy, infragyzyl yşyklandyryş ulgamynyň beýleki markalaryny çalşyp biler, akylly gözegçilik enjamlarynyň dürli markalaryna gabat gelýän, “Hot-swappable” burça laýyk gelmegiň zerurlygy ýok.
  • Programma üpjünçiligi real wagt gözegçiligini we akylly dolandyryşy başarýar.

   

   

 • 1000 metr aralyk 808nm lazer yşyklandyryjy

  1000 metr aralyk 808nm lazer yşyklandyryjy

  Düşündiriş

  Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen infragyzyl lazer yşyklandyryş modullarynyň doly görnüşi, esasan, gijeki wideo gözegçilik kömekçi yşyklandyryşda ulanylýar.Gara we ak ýa-da reňkli CCD ýa-da CMOS kameralary bilen bilelikde howa şertleriniň, esasanam gije uzak aralyklarda gijeki görüş gözegçilik ulgamyny döretmek üçin ulanylýar.Üznüksiz gözegçilik kameralary, hatda bütin garaňkylygyň we ýagtylygyň ýok şertlerinde-de anyk we takyk gözegçilik şekillerini almak üçin ulanylýar.
  Bu modul, howpsuzlyk gözegçiliginiň ähli görnüşleri üçin amatlydyr we gijeki görüş yşyklarynyň aralygy we burçy nukdaýnazaryndan bazardaky ähli howpsuzlyk gözegçiligine ajaýyp uýgunlaşyp biler.
  Howpsuz şäherler, akylly transport, ulagda oturdylan ulgamlar, türmeler, serhet we kenarýaka goragy, tokaý ýangynyň öňüni almak, nebit ýataklary we nebit ammarlary, iri zawodlar, howpsuzlyk bölümleri, ekologiýa gorag sebitleri, energiýa gazyp almak, suw ýaly dürli amaly ssenariýalara uýgunlaşdyrylyp bilner. konserwasiýa we güýç, howa menzilleri we portlar, administratiw hukuk goraýjy edaralar, Balyk hojalygyny dolandyrmak we deňiz gözegçileri we ş.m.